ІНСТРУМЕНТИ З ПОБУДОВИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

ISO 9001 – основний стандарт на системи управління, на основі якого були розроблені інші стандарти (екологічний менеджмент, менеджмент охорони праці, менеджмент безпеки харчових продуктів), – пропонує такі основні інструменти для побудови систем менеджменту як “процесний підхід” та “цикл “Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій”.

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД

Суть цього інструменту полягає в тому, щоб виділити в діяльності підприємства окремі процеси, кожен з яких вирішує певну задачу (управління персоналом, управління процесом виробництва і ін.), та збудувати взаємозв’язок між усіма процесами таким чином, щоб зформувати цілісну картину взаємодії в загальній структурі підприємства.

Практично будь-яке завдання управління процесами пов’язане з розумінням того, як влаштовані процеси і як вони працюють, тобто з необхідністю їх опису (документування). Документування процесів – це обов’язковий етап побудови системи менеджменту. При цьому потреби підприємства пов’язані не лише з описом процесів, але і з виміром їх ефективності, а також з подальшим аналізом і вдосконаленням.

Для кожного процесу описуються такі параметри як:

  • входи (необхідні умови функціонування процесу) і виходи (результати функціонування процесу), які визначаються з числа матеріалів, ресурсів, вимог;
  • методи і критерії необхідні для забезпечення функціонування і контролю кожного процесу.

Документування системи менеджменту виконується таким чином, що виходи одних процесів є входами для подальших.

Процесний підхід дає підприємству можливість контролювати взаємозв’язок та взаємозалежність процесів з метою підвищення загальної ефективності системи менеджменту.

ЦИКЛ PDCA

Кожен окремий процес і система менеджменту в цілому повинні прагнути до постійного вдосконалення за рахунок виконання циклу “Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій” (цикл Деминга, цикл Plan – Do – Check – Act, цикл PDCA). У загальному вигляді його етапи можна описати таким чином:

  • Плануй – встановлюй цілі системи і її процеси, а також ресурси, необхідні для отримання результатів відповідно до вимог замовників і політик підприємства.
  • Виконуй – впроваджуй те, що заплановано.
  • Перевіряй – здійснюй моніторинг і, де застосовно, вимірюй процеси і отримані в результаті продукцію і послуги, ґрунтуючись на політиках, цілях, вимогах і запланованих роботах. Звітуй про результати.
  • Дій – при необхідності, проводь заходи з вдосконалення.

Саме виконання цього циклу робить будь-яку систему управління гнучкою до змін внутрішнього (модернізація виробництва, освоєння нових видів робіт) і зовнішнього (зміна законодавчих вимог) характеру, здатною завжди відповідати вимогам і очікуванням зацікавлених сторін та вдосконалювати свою продуктивність.

Стандарти на окремі системи менеджменту, відповідно до своєї специфіки, можуть містити додаткові елементи і принципи управління, такі як ризикк-орієнтоване мислення (постійний моніторинг наявних невизначеностей в процесах підприємства та оцінка впливу цих невизначеностей на кінцевий результат), а також створення програм-передумов (базові умови і діяльність, необхідні для належної виробничої практики).

Проте, саме процесний підхід і цикл PDCA є загальними елементами побудови систем менеджменту згідно вимог стандартів ISO. Це дає можливість організаціям об’єднувати вимоги двох і більше стандартів на системи менеджменту в одну інтегровану систему управління. Структура стандартів ISO на системи менеджменту уніфікована, до того ж, в додатках на ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000 даються порівняльні таблиці їх вимог з вимогами ISO 9001, що дозволяє виділити загальні і такі, що відрізняються.

В основі розробки інтегрованих систем менеджменту лежить виконання загальних вимог стандартів, що об’єднуються, а потім приєднання нових з кожного стандарту.